2019 ኦክቶበር 28, ሰኞ

ጥያቄዎች እና መልሶች Questions & Answers - የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን Orthodox Church - አማርኛ Amharic Orthodox Web 1


ORTHODOX WEB


የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን
Orthodox Church

አማርኛ Amharic Orthodox Web 1


ጥያቄዎች እና መልሶች
Questions & Answers

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOXE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​

ORTHODOX WEB: http://orthodoxweb.blogspot.com - Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…! I wish you always have the smile of God in your heart…! May to be always near Holy Confession!

EASTEN ORTHODOX CHURCH - MULTILINGUAL ORTHODOXY

♫•(¯`v´¯) ¸.•*¨*
◦.(¯`:☼:´¯)
..✿.(.^.)•.¸¸.•`•.¸¸✿
✩¸ ¸.•¨ ​

http://amharicorthodoxweb1.blogspot.com - ጥያቄዎች እና መልሶች Questions
http://amharicorthodoxweb2.blogspot.com - ጥያቄዎች እና መልሶች Questions

<>

ጥያቄ የኦርቶዶክስ ካቶሊክ እምነት ምንድን ነው?

መልሱ-የኦርቶዶክስ ካቶሊካዊነት እግዚአብሔርን ለማስደሰት እና የነፍስን ማዳን ለእያንዳንዱ ክርስቲያን የሚያስተምረው በኦርቶዶክስ የክርስትና እምነት ውስጥ የተሰጠ መመሪያ ነው ፡፡

<*>

ካቴኪዝም የሚለው ቃል ምን ማለት ነው?

“ካቴኪዝም” በግሪክኛ ትርጉም ማለት ማስታወቂያ ፣ የቃል ትምህርት ፣ ከሐዋዊው ዘመን ጀምሮ ይህ ስም ማለት እያንዳንዱ ክርስቲያን የሚፈልገው የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት የመጀመሪያ ትምህርት ነው (ሉቃ 1 ፣ 4 ፣ ሐዋ. 18 ፣ 25) ፡፡

<*>

እግዚአብሔርን ለማስደሰት እና የነፍስ ማዳን ምን ያስፈልጋል?

በመጀመሪያ ፣ የእውነተኛው አምላክ እውቀት እና በእሱ ላይ ትክክለኛ እምነት ፤ በሁለተኛ ደረጃ ፣ በእምነት እና በመልካም ሥራዎች ሕይወት ፡፡

<*>

እምነት በመጀመሪያ ለምን ያስፈልጋል?

ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም  (ዕብ. 11 6) ፡፡

<*>


ታማኝ ሕይወት እና መልካም ሥራዎች የማይነጣጠሉ ለምን መሆን አለባቸው?

ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚመሰክር ፣ ያለ ሥራ እምነት የሞተ ነው  (ያዕ .2 ፣ 20) ፡፡

<*>


እምነት ምንድን ነው?

በቅዱስ ሐዋሪያው ጳውሎስ ገለፃ እምነት ነው ተስፋ ሰጭ ማስታወቂያ ፣ የማይታዩት ነገሮችን ማውገዝ(ዕብ. 11 ፣ 1) ፣ ይህም በማይታየው ላይ ያለ እምነት ፣ ማለትም እንደሚታየው ፣ በተፈለገው እና \u200b\u200bበተጠበቀው - እንደአሁኑ።

<*>


በእውቀት እና በእምነት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?

እውቀት የሚታይ እና ሊረዳ የሚችል ነገር አለው ፣ እምነትም የማይታይ አልፎ ተርፎም ለመረዳት የማይቻል ነው ፡፡

እውቀት የተመሠረተው በርእሰ ጉዳዩ ላይ ባለው ተሞክሮ ወይም ምርምር ነው ፤ እምነትም በእምነት እውነተኛ ምስክርነት ላይ የተመሠረተ ነው።

እውቀት በአዕምሮው ላይ ይሠራል ፣ በልብ ላይ ሊሠራ ቢችልም ፣ እምነት በዋነኝነት ከልብ ነው ፣ ምንም እንኳን በሃሳብ ቢጀመርም ፡፡

<*>


የበጎ አድራጎት ትምህርት እውቀት ብቻ ሳይሆን እምነትም ለምን ያስፈልጋል?

የዚህ ትምህርት ዋና ርዕሰ ጉዳይ እግዚአብሔር የማይታይ እና የማይታወቅ እና የእግዚአብሔር ጥበብ በስውር የተደበቀ ስለሆነ ነው ፡፡ ስለዚህ ፣ የዚህ ትምህርት ብዙ ክፍሎች በአዕምሮ እውቀት ሊቀበሉ አይችሉም ፣ ግን በእምነት ሊቀበሉት ይችላሉ። የኢየሩሳሌም ሴንት ሲሪል “እምነት ህሊናን ሁሉ የሚያበራ ዐይን ነው ፣ እርሱም ሕግን ሁሉ ያበራል” ይላል ፡፡ የእውቀቱን ሰው ታሳውቃለች። ነብዩ እንዲህ ይላል። ገና አያምኑም ፣ ይረዱ  (ኢሳ. 7 ፣ 9) ”(አናባቢ ፣ 5) ፡፡

<*>


የእምነት አስፈላጊነት እንዴት ይብራራል?

ቅዱስ ሲረል ይህንን ያብራራል-“የክርስቶስን ስም የተሸከምን በመካከላችን ብቻ አይደለም ፣ እምነት ለታላቅ ነገሮች የታሰበ ነው ፣ ነገር ግን በዓለም ውስጥ የሚከናወነው ነገር ሁሉ ፣ ለቤተ-ክርስቲያን ባዕድ ሰዎች እንኳን ይደረጋል ፡፡ እርሻ በእምነት በእምነት ተረጋግ thatል ፤ የሚያፈራውን ፍሬ ይሰበስባል ካላመነ ስራውን አይሸከምም ፡፡ የባህር ዳርቻዎች በእምነት የሚመሩት ፣ እጣ ፈንታቸውን ለአንዲት ትንሽ ዛፍ በአደራ ከሰጡ ፣ ወደ ማዕበሎቹ ተቃርኖ የማይለዋወጥ ምኞትን ሲመርጡ ፣ ወደ ምድር ፣ ወደማይታወቁ ተስፋዎች ራሳቸውን ሲሰጡ እና ከማንኛውም መልህቅ የበለጠ ለእነሱ አስተማማኝ የሆነ እምነት ሲኖራቸው ነው ”(ንግግር እያስተማረ ፣ 5) ፡፡

<*>


የኦርቶዶክስ እምነት ትምህርት ከየት ነው የመጣው?

ከመይሲ መለኮት።

<*>


“መለኮታዊ ራእይ” የሚለው ስም ምን ማለት ነው?

እግዚአብሔር ራሱ ለሰዎች በትክክል የገለጠው በእርሱ በትክክል እና በ E ግዚ A ብሔር ለማመንና በተገቢው ደግሞ ማክበር ይችሉ ዘንድ ነው ፡፡

<*>


አምላክ እንዲህ ዓይነት ራእይ ለሁሉም እንዲናገር አድርጓል?

እንደ አስፈላጊነቱ እና ለሁሉም ለማዳን ለሁሉም ሰጠው ፣ ግን ሁሉም ሰዎች ራዕይን ከእግዚአብሔር በቀጥታ ለመቀበል ስለማይችሉ ፣ የእርሱን ለመቀበል ለሚፈልጉት ሁሉ የሚያስተላልፉ የራእዩ ልዩ መልእክቶችን ተጠቅሟል።

<*>


ሰዎች ሁሉ ራዕይን በቀጥታ ከእግዚአብሔር ለመቀበል የማይችሉ የሆኑት ለምንድነው?

በኃጢያት ርኩሰት እና በመንፈሱ እና በሥጋው ድክመት።

<*>


የእግዚአብሔር የራእዩ መቅድም ማን ናቸው?

አዳም ፣ ኖኅ ፣ አብርሐም ፣ ሙሴ ፣ እና ሌሎች ነቢያት የእግዚአብሔር ራዕይ ጅምር ተቀበሉ እና ሰበኩ ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉነት እና ፍጽምና ወደ ምድር አምጥቶ በደቀ መዛሙርቱ እና በሐዋሪያቱ በኩል በመላው ዓለም ያሰራጫል።

ሐዋርያው \u200b\u200bጳውሎስ በመልእክቱ መጀመሪያ ላይ ለአይሁድ እንዲህ ብሏል- በአብ እንደ ነብይ ሆኖ የተናገረው የጥንቱ እግዚአብሔር እንዲሁ በብዙ ጎኑ ነው ፣ እና በመጨረሻም ይህ ግስ በእኛ በልጅ ውስጥ ነው ፣ ለእርሱም ሁሉ ወራሽ ይሆናል ፣ ኢጅ እና ለዘላለም ፍጠር  (ዕብ. 1 ፣ 11)

ይኸው ሐዋርያ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ- በቃላት ፣ የእግዚአብሔር ጥበብ በስውር ነው ፣ እግዚአብሔር ለዘላለም ወደ ክብራችን ከመምጣቱ በፊትም ፣ ስለዚህ ከዚህ ዓለም ገ theዎች ከማንም እንደሌለው ማንም ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ መሆናችንን ገለጠልን ፡፡ መንፈስ ሁሉንም እና የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገሮች ይፈትሻል(1 ቆሮ. 2 ፣ 7 ፣ 8 ፣ 10) ፡፡

ወንጌላዊው ዮሐንስ በወንጌል ውስጥ እንዲህ ሲል ጽ :ል- እግዚአብሔር የትም ቦታ አይታይም ፣ አንድያ ልጅ ፣ በአባቱ እቅፍ ውስጥ ፣ ያንን ኑዛዜ  (ዮሐንስ 1 18) ፡፡

ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንዲህ ይላል ወልድ ፣ ቶኪሞ አብን ፣ ወይም ቶኪሞ ወልድን የሚያውቅ ማንም የለም ፣ ወልድም እንኳ እሱ እንድታውቀው ይፈልጋል  (ማቴ. 11 ፣ 27) ፡፡

<*>

አንድ ሰው ያለ ልዩ የእግዚአብሔር መገለጥ እግዚአብሔርን ማወቅ አይችልም?

አንድ ሰው ከእግዚአብሔር የተፈጠሩትን ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት እግዚአብሔርን ማወቅ ይችላል ፤ ግን ይህ እውቀት ፍጽምና የጎደለው እና በቂ ነው እናም ለእምነት ዝግጅት እንደ መገለጡ ሊያገለግል ይችላል ወይም ከራዕሱ ላለው የእግዚአብሔር ዕውቀት የተወሰነ እገዛ።

ከዓለም ፍጥረት ከፊቱ የማይታይ ፣ ፍጥረታትን እንፀናለን ፣ ምስሉ የሚታየው ፣ እና የእርሱ ውስጣዊ ጥንካሬ እና መለኮትነት  (ሮም 1 ፣ 20)

ከአንድ ጣሪያ ከአንድ ሰው ጣቶች ሁሉ ለመብላት ፈጠረ ፣ በምድር ሁሉ ፊት ለመኖር ፣ እግዚአብሔርን ለመፈለግ አስቀድሞ የተወሰነውን እና የሰፈራቸውን ወሰኖች አዘጋጅቷል ፣ አሁንም ይነካሉ እና ይገለጣሉ ፣ ልክ እንደ ሩቅ አይደለም ፣ ሁላችንም ነን ፡፡ ስለ እሱ እኛ እንኖራለን ፣ እንንቀሳቀሳለን እና እስማ  (ሐዋ. 17 26 እስከ 28) ፡፡

“በእምነታችን ላይ እምነትን በተመለከተ ውይይት ከማድረግ ቀድመን እግዚአብሔር ነው ፣ (አስተሳሰብ) በፈጠራ ነገሮች የምናገኘው (አስተሳሰብ) ነው። የዓለምን ፍጥረት በትጋት በመመርመር ፣ እግዚአብሔር ጥበበኛ ፣ ሁሉን ቻይ ፣ ቸር መሆኑን እናውቃለን ፡፡ እኛም የማይታዩ ባሕርያቱን ሁሉ እናውቃለን። ስለሆነም የበላይ ገዥ መሆኑ ተቀባይነት አለው ፡፡ ምክንያቱም መላው ዓለም ፈጣሪው እግዚአብሔር ነው እኛም የዓለም ክፍል ነን ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈጣሪ የእኛም ነው ፡፡ እምነት ይህንን እውቀት ይከተላል ፣ እናም አምልኮ ይህንን እምነት ይከተላል ”(ታላቁ ባሊል መልእክተኛ 232)።

<*>


መለኮታዊ መገለጥ በሰዎች መካከል የሚሰራጨ እና በእውነተኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት የተጠበቀ ነው?

በሁለት መንገዶች-በመፅሀፍ እና በመፅሀፍ ፡፡

<*>


“የቅዱስ ባህላዊ” ስም ምን ማለት ነው?

በቅዱስ ባህላዊ ስም ማለት እውነተኛ አማኞች እና የእግዚአብሔር አምላኪዎች በቃላት እና በምሳዎች እርስ በእርስ እና ቅድመ አያቶች - የእምነት ትምህርት ፣ የእግዚአብሔር ሕግ ፣ የቅዱስ ቁርባን እና የአምልኮ ሥርዓቶች ሲተላለፉ ማለት ነው ፡፡

<*>


የቅዱስ ባህላዊ የታሪክ ማከማቻ ቦታ አለ?

ሁሉም እውነተኛ አማኞች ፣ በእምነት ቅዱስ የቅዱሳት እምነት አንድነት ፣ በአንድነት እና በተከታታይ ፣ በእግዚአብሔር የእስላሴ ስርአት መሠረት ፣ ቤተክርስቲያኗን በቅዱሱ ባህል የታማኝነት መገለጫ ወይም እንደ ቅዱስ ሐዋሪያው ጳውሎስ አባባል ይናገራሉ ፡፡ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሕያው ፣ ምዕመን እና የእውነት ማረጋገጫ ናት  (1 ጢሞ. 3 ፣ 15) ፡፡

ቅድስት ኢራኒየስ እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል-“አንድ ሰው ከቤተክርስቲያን ለመበደር ቀላል የሆነውን እውነትን ከሌላው መፈለግ የለበትም ፡፡ የሕይወትን ጠጪ ሁሉ እንዲጠጡ ሐዋርያት በእውነቱ ግምጃ ቤት እንደ ሆነ ሁሉ የእውነትን የሆነውን ነገር ሁሉ ሰጡ። እርሱም የሕይወቱ በር ነው ”(በመናፍቅ መናፍቅ ላይ ልዑል 3. Ch. 4) ፡፡

<*>


ጥቅስ ይባላል?

በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፉ ነቢያት እና ሐዋሪያት ተብለው በተጠሩ የእግዚአብሔር ሰዎች በኩል ፡፡ እነዚህ መጻሕፍት አብዛኛውን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ተብለው ይጠራሉ ፡፡

<*>

መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው?

“መጽሐፍ ቅዱስ” የሚለው ቃል ግሪክ ነው ፡፡ መጽሐፍት ማለት ነው ፡፡ ይህ ማዕረግ ቅዱሳት መጻሕፍት ከሌሎቹ ሁሉ በፊት ትኩረት ሊሰጡ የሚገባቸውን እውነታ ያሳያል ፡፡

<*>


ጥንታዊ ምንድነው? ቅዱስ ወግ ወይስ የቅዱስ መጽሐፍ?

የእግዚአብሔር መገለጥን ለማሰራጨት በጣም ጥንታዊ እና የመጀመሪያ መንገድ ቅዱስ ባህል ነው ፡፡ ከአዳም እስከ ሙሴ ድረስ ቅዱሳን መጻሕፍት አልነበሩም ፡፡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ለቃሉ ለደቀ መዛሙርቱ መለኮታዊ ትምህርቱንና ተቋማቱን በቃሉ እና በምሳሌ እንጂ በመጽሐፉ አልሰጣቸውም ፡፡ በተመሳሳይም መንገድ ፣ መጀመሪያ ላይ ፣ ሐዋርያት እምነትን ያሰራጫሉ እናም የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ያፀናቃሉ ፡፡ የባህላዊ አስፈላጊነት ግልፅ ነው ጥቂቶች የሰዎች ክፍል መጽሐፍትን ሊጠቀሙ ስለሚችሉ ፣ እናም ባህል ሁሉም ነገር ነው።

<*>


ጥቅስ ለምን ይሰጣል?

የእግዚአብሔር መገለጥ በትክክል እና በማይታይ ሁኔታ ተጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ ፡፡ በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ የነቢያት እና የሐዋሪያትን ቃላት በትክክል የምንነግራቸው እና የምንሰማው በትክክል ቅዱሳን መጻሕፍት በእኛ ዘመን በርካታ ምዕተ ዓመታት እና ሺህ ዓመታት ቢቆጠሩም ነው ፡፡

<*>

ቅዱስ መጽሐፍ ቢኖርንም እንኳን ቅዱስ ወግ መከበር አለበትን?

ባህሉ መከበር አለበት ፣ በመለኮታዊ ራእይ እና በቅዱሳት መጻሕፍት ፣ ተነባቢ ፣ ቅዱስ መጽሐፍ ራሱ እንደሚያስተምረው። ሐዋርያው \u200b\u200bጳውሎስ እንዲህ ሲል ጽ writesል- ደግሞም ወንድም ፣ በቃላት ወይም በመልእክታችን ከተማሩም በኋላ እንኳን ፣ ቆም ብለው ባህላውን ያዙ  (2 ተሰ. 2 ፣ 15)

<*>

ለአሁኑ ባህል ምን ያስፈልጋል?

የቅዱሳን ጽሑፎች ትክክለኛ መረዳትን ለመምራት ፣ ቅዱስ ቁርባንን በትክክል ለመፈፀም እና በመነሻ አቋቋማቸው ንፅህና ላይ ቅዱስ ሥነ-ሥርዓትን ለማክበር ፡፡

ቅድስት ባሲል ስለዚህ ጉዳይ በሚከተለው ሁኔታ እንዲህ ይላል-“በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ከሚገኙት ቀኖናዎች እና ስብከቶች የተወሰኑት በጽሑፍ የሚሰጡን ትምህርቶች አሉን ፣ የተወሰኑት ደግሞ ከሐዋርያዊ ወግ ፣ በተከታታይ በተከታታይ ተቀባይነት አግኝተናል ፡፡ ምንም እንኳን በቤተክርስቲያኑ ሥነ ሥርዓቶች ውስጥ ብዙም የተማረ ቢሆንም ፣ ሁለቱም ለፍጹማን አንድ ዓይነት ኃይል አላቸው ፡፡ በጣም አስፈላጊ የሆኑ የሚመስሏቸውን ያልተጻፉ ልማዶችን ለመቃወም የምንደፍር ከሆነ ፣ በጣም አስፈላጊ በሆነ ነገር ወንጌልን በተዘዋዋሪ መንገድ እናጠፋዋለን ወይም ደግሞ እንዲሁ ባዶውን ስም ከሐዋዊው ስብከት እንጥላለን ፡፡ ለምሳሌ ፣ በመጀመሪያ የመጀመሪያውንና አጠቃላይውን እንጠቅሰው-በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚታመኑ ሰዎች በቅዱሳት መጻሕፍት ያስተማሩት በመስቀል ምስል ምልክት የተደረገባቸው? ወደ ምስራቅ ፣ በጸሎት ፣ የትኛውን ጥቅስ አስተምሮናል? በቅዱስ ቁርባን የቅዱስ ቁርባን እና የበረከት ዋንጫ ማቅረቢያ የምስጢር ቃላት በቅዱሳን ጽሑፎች ውስጥ ያስቀረን የትኛው ነው? እኛ ሐዋርያ ወይም ወንጌል በሚናገረው ቃል አልረካንም ፣ ግን በፊት እና በኋላ ፣ ሌሎች ለቅዱስ ቁርባን ታላቅ ሀይል እንዳላቸው ፣ ካልተፃፉ ትምህርቶች የተቀበልናቸው እንሆናለን ፡፡ በምን ጥምቀት መሠረት የጥምቀት ውሃ እና የቅባት ዘይት እንባረካለን ፣ እሱም ራሱ የሚጠመቀው? በነባሪ እና በምስጢር ባህል አይደለም? ሌላስ? ዘይቱን ራሱ ያስተማረን በጽሑፍ የሰፈረው ቃል ምንድነው? ስለሆነም አንድ ሰው በሦስቱ / በሦስተኛው የጥምቀት / ጥምቀት ፣ ከጥምቀት ጋር ይዛመዳል ፤ ሰይጣን እና መላእክቱ ከየትኛው መጽሐፍ የተወሰዱ ናቸው? ቅዱስ ቁርባን ለመጠበቅ በጸሎት በዝግጅት የተማሩ አባቶቻችን ለፍላጎት እና ዝምታን ለመጨመር የማይችሉት ከዚህ ያልተገለጸ እና ሊገለፅ የማይችል ትምህርት አይደለምን? ለመጠመቅ ያልተፈቀደውን መሠረተ ትምህርት ለማወጅ የቅዱሱ ትክክለኛነት ምንድነው? (ደንብ 97. በመንፈስ ቅዱስ ላይ ፡፡ ምዕራፍ 27) ፡፡

<*>


ቅዱሳት መጻሕፍት የሚጻፉት መቼ ነው?

በተለያዩ ጊዜያት ፡፡ አንዳንዶቹ ከክርስቶስ ልደት በፊት ናቸው ፣ ሌሎቹ ደግሞ በኋላ ናቸው ፡፡

<*>

እነዚህ ሁለት የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች ልዩ ስሞች አሏቸው?

አላቸው ፡፡ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የተጻፉት እነዚያ ቅዱስ መጻሕፍት የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ተብለው ይጠራሉ ፡፡ ደግሞም ከክርስቶስ ልደት በኋላ የተጻፉት የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ተብለው ይጠራሉ ፡፡

<*>

ብሉይ እና አዲስ ኪዳን ምንድነው?

በሌላ አገላለጽ-ከሰው ልጆች ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጥንታዊ አንድነት እና የእግዚአብሔር ከሰዎች ጋር አዲስ ህብረት ፡፡

<*>

ብሉይ ኪዳን ስለ ምን ነበር?

ያ እግዚአብሄር የመለኮታዊ አዳኝ ሰዎችን ቃል የገባና ለእርሱም ተቀባይነት ያዘጋጃቸው መሆኑን ነው ፡፡

<*>

እግዚአብሔር አዳኝ እንዲቀበል ሰዎችን ያዘጋጃቸው እንዴት ነበር?

በቀስታ መገለጥ ፣ በትንቢት እና በትምህርት።

<*>

አዲስ ኪዳን ከምን የተሠራ ነው?

እግዚአብሔር በእውነት አንድያ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች መለኮታዊ አዳኝ መስጠቱ።

<*>

የብሉይ ኪዳን ስንት ቅዱሳን መጻሕፍት?

የኢየሩሳሌም ቅድስት ሲረል ፣ ቅዱስ አትናሲዮስ ታላቁ እና የደማስቆ ቅዱስ ዮሐንስ ፣ አይሁዶች በመጀመሪያ ቋንቋቸው እንዴት አድርገው እንደሚመለከቷቸው ይመለከታሉ (ታላቁ እስጢፋኖስ 39 ኛ ክብረ በዓል ፣ የደማስቆ ዮሐንስ ፡፡ ሥነ-መለኮት 1. ልዑል 17) .

<*>

የአይሁድ ቁጥር ትኩረት መስጠቱ ተገቢ የሆነው ለምንድን ነው?

ምክንያቱም ሐዋርያው \u200b\u200bጳውሎስ እንዳለው ፡፡ በአምላካቸው በአደራ ተሰጠ  (ሮም 3 ፣ 2) እና አዲስ ኪዳኗ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን የብሉይ ኪዳኗ ቅዱሳን መጻሕፍትን በብሉይ ኪዳን የአይሁድ ቤተክርስቲያን ተቀበሉ ፡፡

<*>

የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት የቅዱስ ሲሪል እና የቅዱስ አትናሲየስ እንዴት ይሰላሉ?

እንደሚከተለው

1. የዘፍጥረት መጽሐፍ።

4. የቁጥር መጽሐፍ።

5. ኦሪት ዘዳግም

6. የኢያሱ መጽሐፍ ፡፡

7. የመሳፍንት መጽሐፍ እና እንደዚያው ፣ ከሩት በተጨማሪ ፣ የሩት መጽሐፍ።

8. የመጽሐፎች የመጀመሪያ እና ሁለተኛ መጻሕፍት እንደ አንድ መጽሐፍ ሁለት ክፍሎች ፡፡

9. ሦስተኛውና አራተኛው የንጉሶች መጻሕፍት ፡፡

10. የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ዜና መዋዕል

11. የመጽሐፉ የመጀመሪያ እና የሁለተኛው መጽሐፍ ፣ ወይም ደግሞ በግሪክ ጽሑፍ እንደ ነህምያ መጽሐፍ።

12. የአስቴር መጽሐፍ ፡፡

13. የኢዮብ መጽሐፍ።

14. ዘማሪ.

15. የሰለሞን ምሳሌዎች።

16. የመክብብ መጽሐፍ ፣ የእሱ።

17. የራሱ የሆነ የዘፈን ዘፈን።

18. የነቢዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ።

19. የነቢዩ ኤርምያስ መጽሐፍ።

20. የነቢዩ ሕዝቅኤል መጽሐፍ።

21. የነቢዩ ዳንኤል መጽሐፍ።

22. የአስራ ሁለቱ ነቢያት መጻሕፍት ፡፡